سامسونگ

سامسونگ گروپ دارای خوشه های صنعتی مختلفی است که محصولات متنوعی را در شاخه های مختلف تولید می کند.